จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday25
mod_vvisit_counterThis week98
mod_vvisit_counterLast week208
mod_vvisit_counterThis month764
mod_vvisit_counterLast month1367
mod_vvisit_counterAll days125793

We have: 3 guests online
Your IP: 18.206.241.26
 , 
Today: ก.ค. 22, 2019

## ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนปัณณวิชญ์ ด้วยความยินดียิ่ง

นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย

 

โรงเรียนปัณณวิชญ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ด้าน

ได้แก่ด้าน วิชาการ  บุคลากร  บริหารทั่วไป  และการเงินงบประมาณผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบบูรณาการหลักการบริหารได้แก่ CBS  PDCA SBM  RBM และ  Good Governnance

 

7  ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ก้าวนำความรู้

ก้าวสู่มาตรฐาน

ก้าวสืบสานวัฒนธรรม

ก้าวย้ำประชาธิปไตย

ก้าวไปกับสิ่งแวดล้อม

ก้าวพร้อมพลานามัย

ก้าวไกลสู่สากล

 

 

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้มีความสง่างาม

2. พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ

3. จัดระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

5. พัฒนาศักยภาพนักเรียน ๘ กลุ่มสาระ

6. จัดโปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความพร้อม

7. สนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

8. จัดหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

9. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

10. พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

11. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12. พัฒนาโครงการอนุรักษ์ดอกโสนให้คงอยู่คู่อยุธยา

13. พัฒนาสื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ทันสมัย

14. พัฒนาระบบสารสนเทศ

15. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในการใช้สื่อ ICT

16. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

17. ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

18. พัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้สะท้อนจุดเด่นของนักเรียน

19. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21. สนับสนุนการปลูกพืชผักในโรงเรียน

22. กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน

23. พัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่องอาเซียน

24. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการอาเซียนกับกลุ่มสาระต่าง ๆ

25. จัดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา

26. เชิญชวนผู้ปกครองและชุมชน เข้ามาร่วมกิจกรรมและเสนอแนะในการบริหารโรงเรียน

27. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

28. พัฒนาความพร้อมเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่อง

29. คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับการประเมิน ”นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

 

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  CBS

2. จัดทำป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทานภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓

4. คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระดับดีมาก – ดีเยี่ยม

5. ผู้เรียนทุกชั้นเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีมาก – ดีเยี่ยม

6. จัดโปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษ  ๔  โปรแกรม คือ Gifted  Mad Science  IEP  และ Math World

7. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒

9. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

10. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรรอบที่ ๒

11. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

12. ปลูกโสน ดอกไม้ประจำจังหวัดบนพื้นที่  ๑๐๐  ตารางวา

13. จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ดอกโสน  ปีละ ๑  ครั้ง

14. ผู้เรียนทุกคนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

15. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นปัจจุบัน

16. ครูทุกคนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้

17. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้

18. ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย

19. ครูทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

20. ผู้เรียนทุกคนใส่เสื้อ “ดอกโสน” สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

21. ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

22. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23. นักเรียนทุกชั้นเรียนร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน

24. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  เข้าร่วมกิจกรรมออมเงิน

25. จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ – ๓

26. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ASEAN

27. มีศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาภายใน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

28. จัดตั้งชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑   ชมรม

29. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

30. จัดทำป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทานเสร็จภายในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๖

31. ผลการสอบ O – Net ชั้น ป.๖  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่   จังหวัด  สังกัด  และระดับประเทศ

32. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

33. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

34. จัดทำแฟ้มพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลพระราชทานครบทุกด้าน / ตัวบ่งชี้

35. คัดเลือกนักเรียนเพื่อประเมิน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี  ๒๕๕๗

หนังสือราชการ สพฐ.