จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday50
mod_vvisit_counterYesterday29
mod_vvisit_counterThis week182
mod_vvisit_counterLast week502
mod_vvisit_counterThis month1469
mod_vvisit_counterLast month267
mod_vvisit_counterAll days117495

We have: 2 guests, 1 bots online
Your IP: 54.205.211.87
 , 
Today: ม.ค. 23, 2019

ส่วนผู้ดูแลเว็บไซด์

## ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนปัณณวิชญ์ ด้วยความยินดียิ่ง

pannawit.jpg

ประชาสัมพันธ์

 • การเผยแพร่งานวิจัย

  บทคัดย่อ

  เรื่อง                    :  รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ

                                ประเมินแบบ ซิปป์ (CIPP Model )

  ผู้วิจัย                   :  บุญธิตา  น้ำหอม

  ที่ปรึกษา               :  นางฉันทนา เปียทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ ปริญญาโทบริหารการศึกษา

                            :  ดร.ณรงค์ ลาภเกิน  ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ Ph.d. สาขาบริหารการศึกษา

                            :  นายณรงค์ยศ เปียทอง  รองผู้จัดการโรงเรียนปัณณวิชญ์ ปริญญาโทบริหารการศึกษา

  สถานที่วิจัย           :  โรงเรียนปัณณวิชญ์

  ปีที่ทำการรายงาน   :  พ.ศ.2560

         

   รายงานการวิจัย เรื่อง รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการประเมินแบบ ซิปป์ (CIPP Model ) การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มายิ่งข้อมูลที่สามารถ นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งด้านคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสังคม เพื่อปรับปรุงแก้ไข

  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า

            ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปัณณวิชญ์ พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงปี2560 ใช้ในปี 2561) ซึ่งการประเมิน ใช้การประเมินตามแนวคิดของ ตัเฟิลบีม ที่เรียกว่า Cipp Model ซึ่งเป็นที่ยอมรับ คนทั่วไปในปัจจุบัน โดยเน้นการแยกบทบาทการทำงานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจะนำข้อมูลจากผลการประเมินไปประกอบ ในการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา ซึ่งการประเมินมีประเด็นการประเมิน 4 ส่วน คือ การประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริบท (C) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีครบชัดเจน มีครบสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันสามารถนำไปปฏิบัติหรือได้จริง มีคุณภาพระดับดีมาก ในด้านองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเบื้องต้น ( I )  หรือคุณสมบัติของครู และนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ สอดคล้องกับการปฏิบัติมีจริง มีทรัพยากรในการดำเนินการที่มีคุณภาพและเพียงพอ ในด้านองค์ประกอบด้านกระบวนการ  ( P )  ครูมีความรู้ครบเข้าใจ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นอย่างดี มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดี มีการดำเนินการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ในด้านผลผลิต( P )   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

            ส่วนความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง, กรรมการสถานศึกษา , ครู  และผู้แทนชุมชน  พบว่าผู้ปกครองพึงพอใจการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๓๔  , กรรมการสถานศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๑๗ , ครูพึงพอใจการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๓๔ และผู้แทนชุมชนพึงพอใจการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๑๐

            การประเมินหลักสูตรมีการดำเนินการตลอดปีการศึกษา  โดยทุกฝ่ายนี้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย      ( Stake Holder) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนชุมชน และแผนพัฒนาชาติ

   

  (Abstract)

  Title              :  Evaluation Report of CIPP Model Usability in the school curriculum

  Author           :  Boontita      Namhom

  Advisors        :  Mrs. Chantana  Piathong, School Director, M.A. in Educational Administration

                     :  Dr. Narong  Lapkoen, Expert Advisor, Ph.d. in Educational Administration  

                     : Mr. Narongyot  Piathong, Deputy Manager, M.A. in Educational Administration

  School           :  Pannawit

  Academic year   :  2018

  The title of this research is Evaluation Report of CIPP Model Usability in the school curriculum. The curriculum evaluation is the procedure to compile the beneficial information about quality of curriculum, strengths, weaknesses, and suitability for students and society to support the decision and the problem solving.   

  The results revealed that:

            Stufflebeam’s CIPP Model was used in Pannawit School curriculum evaluation in 2008 (improved in 2017 and applied in 2018) by dividing the work in two sections; the evaluator and the authority. The authority used the results to make decision for the development. There were four parts in evaluation procedure. 1) Context Evaluation (C), evaluated the relevancy among the course objectives, goals, aims, content, teaching/learning activities and modes of achievement assessment. 2) Input Evaluation (I), evaluated the teachers and students qualities that were in line with the criterion and there were high-quality enough resources for the procedure. 3) Process Evaluation (P), teachers hada lot of knowledge and understanding in philosophy and curriculum objectives, arranged the suitable lesson plans and learning activities, and used the effective evaluation. 4) Product Evaluation (P), students were developed according to the standards, indicators, capacities, and desirable characteristics.                   

            For the satisfaction revealed that parents satisfied in school curriculum using was 94.34 percent, Basic Education Board was 95.17 percent, teachers was 94.34 percent, and community representative was 95.10 percent. 

            The curriculum evaluation is executed throughout the year that all sections involve and have a stake (Stakeholder) to improve the curriculum which meets the students and community demand along with national development plan. 
 • เปิดรับสมัครครูสอนชั้นประถมศึกษา

  เปิดรับสมัครครู

   

  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน 2 ตำแหน่ง

   

  ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน

   

  alt

   

   

 • คนเก่งปัณณวิชญ์ สอบเรียต่อสาธิตราชภัฎวลัยอลงกรณ์

  ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งปัณณวิชญ์

  นักเรียนที่สอบได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  แผนการเรียน Gifted  child  in  science  and   mathematics

       1.   เด็กหญิงกัญญาวีร์             กอจรูญโรจน์

       2.   เด็กหญิงชลชุดา                   กุมุท

       3.  เด็กหญิงปภาดา                   คำบุญเกิด

       4.  เด็กหญิงกรกมล                   โพธิ์ฤทธิ์

       5.  เด็กชายนวัตกรณ์                พันธ์นิล

  แผนการเรียน Intensive  English  Program

        1.  เด็กชายขัตติยะ                    มารอด

        2.  เด็กหญิงนันทิตา                  เฟื่องฟุ้ง

        3.  เด็กชายกันตภณ                   นิทะรัมย์

        4.  เด็กหญิงพันธิราภรณ์         แสงสว่าง

  แผนการเรียน Standard   Program

        1.  เด็กชายธนกร                       ธรรมบุตร์

        2.  เด็กหญิงเมธิกานต์               เกษแก้ว

        3.  เด็กหญิงอาทิมา                   ปานสอน

        4.  เด็กชายกฤศภัท                    ศรีลาแสง

        5.  เด็กชายธนกฤต                    ชาภูวงศ์

        6.  เด็กชายศรรวริศ                   ขำสาย

        7.  เด็กชายญาณวุฒิ                   ธรรมสอน

   

   

   

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

  แผนการเรียน วิทย์ – คณิตย์

   

         1.  นางสาวพิมพ์ลภัส             นึกดี

   

         2.  นางสาวชลธิชา                    ภูสันต์

   

         3.  นายทรงธรรม                      คงสมปราชญ์

   

         4.  นายพงศกร                           ชูมา

   

         5.  นางสาวมาริสา                     สิงหา

   

         6.  นางสาวสุพรรษา                 มีเอี่ยม

   

         7.  นางสาวสุจิรา                       ขันธ์กรรม

   

         8.  นางสาวฐิติมา                       หมวกเอี่ยม

   

         9.  นางสาววรดา                        ความพินิจ

   

  แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

   

        1.  นางสาวภูษินาจน์                จุลโสด

   

        2.  นางสาวพีรฎา                      หุ่นลำภู

   

        3.  นางสาวกัญญาณัฐ               ชูแก้ว

        4.  นางสาวจักษณา                   จำปา

   

   

กิจกรรม

ประมวลกิจกรรมของโรงเรียน

หนังสือราชการ สพฐ.